کیلومتر ۴ جاده فشم، نرسیده به رودک
021 - 26 50 75 59
©2020 Varjin Restaurant, All Right Reserved